สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน
จำนวนหน่วยงาน (หน่วย)ทั้งหมดเป็นสมาชิก (%)ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
อื่นๆ4 (0.0%)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด76 (0.0%)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ878 (0.0%)
รพ.สต. สถานีอนามัย109982 (0.0%)0000
รพศ.281 (3.6%)0000
รพท.682 (2.9%)1000
รพช. รพร.7852 (0.3%)1110
หน่วยงานส่วนกลาง68 (0.0%)
โรงพยาบาล นอก สธ.1702 (1.2%)1100
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน4013 (0.0%)
รวมทั้งหมด170889 (0.1%)3210
จำนวนสมาชิก บุคลากร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
รพศ.10000
รพท.21000
รพช. รพร.21110
รพ.สต. สถานีอนามัย30000
โรงพยาบาล นอก สธ.176100
รวมทั้งหมด258210
จำนวนสมาชิก อาสาสมัคร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
รวมทั้งหมด