สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน
จำนวนหน่วยงาน (หน่วย)ทั้งหมดเป็นสมาชิก (%)ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
อื่นๆ4 (0.0%)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด76 (0.0%)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ878 (0.0%)
รพ.สต. สถานีอนามัย109981 (0.0%)0000
รพศ.281 (3.6%)0000
รพท.681 (1.5%)0000
รพช. รพร.785 (0.0%)
หน่วยงานส่วนกลาง68 (0.0%)
โรงพยาบาล นอก สธ.1701 (0.6%)0000
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน4013 (0.0%)
รวมทั้งหมด170884 (0.0%)0000
จำนวนสมาชิก บุคลากร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
รพศ.10000
รพท.10000
รพ.สต. สถานีอนามัย10000
โรงพยาบาล นอก สธ.70000
รวมทั้งหมด100000
จำนวนสมาชิก อาสาสมัคร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
รวมทั้งหมด